نماز

حی علی الصلوه
♥•٠·˙ 
استاد قرائتی:
اگر در اینجا پسر من حضور داشت و 6 بار من او را صدا بزنم که آقازاده با شما هستم و او در این 6 بار جواب من را ندهد،‌ شما نمی‌گویید، چه پسر بی‌ادبی! 

حال اگر کسی که صدای اذان را بشنود، 
• دو بار «حی علی الصلوٍة»، 
• دو بار دیگر «حی علی الفلاح» 
• و دو بار دیگر «حی علی خیر العمل»
به او گفته شود و همچنان نسبت به اقامه نماز بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اهمیت باشد، این شخص بی‌ادب نیست!؟

/ 0 نظر / 16 بازدید