این روزا گناه از نون شبم واجبتر شده!!!!!!

در عجبــــم از مردمانی که از نــداری می نـالند 
اما بر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ… 
این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است….
خنده دار است یا گریه دار؟؟؟

/ 1 نظر / 19 بازدید

جدا که تأسف بار است ....